Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Nieuws op VIEV.eu


Project Keizerlijn wordt uitgevoerd door de Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer, afgekort VIEV. Op de website van VIEV is naast het nieuws over de Keizerlijn meer informatie te vinden over grensoverschrijdend vervoer en de verenigingsactiviteiten.

Bezoek VIEV.eu voor meer informatie!

Tussen Spoorfietsen en Luchtfietsen.


Een kritische beschouwing van het debat rond de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve.

Download het rapport. (PDF)

In deze casestudy wordt de besluitvorming rond de reactivering van de spoorlijn Nijmegen–Kleve tussen 2008 (classificatie van reactivering als prioriteitsproject in het Euregionaal mobiliteitsplan6) en heden kritisch tegen het licht gehouden. Allereerst wordt ingegaan op het belang van de verbinding voor de Euregio. Vervolgens worden de huidige stand van zaken en de achtergrond van de plannen onderzocht. Ten derde staat een oriëntatie op verschillende alternatieven voor de reactivering centraal. Tot slot gaat men in op genomen besluiten en ingenomen standpunten. Na deze uiteenzetting ontstaat een kritisch beeld van de besluitvorming met een scherpe Nederlands-Duitse tegenstelling.

Projectplan Keizerlijn


Stadsregio: Beslisdocument Nijmegen – Kleve


In het Bestuurlijk Overleg van 30 augustus 2013 is besloten tot het opstellen van een beslisdocument met betrekking tot het dossier Nijmegen – Kleve. In dit document wordt toegewerkt naar een aantal conclusies over de spoorlijn. De conclusies uit het BO worden voorgelegd aan de Stadsregioraad. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, indien gewenst, voor de afzonderlijke gemeenten het beslisdocument voor te leggen aan de eigen gemeenteraden. Dit beslisdocument kent als bijlage het opgestelde position paper, dat door de direct betrokken bestuurders van de gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Kranenburg en Kleve en de Stadsregio Arnhem Nijmegen is besproken.

Download hier het document: Beslisdocument Stadsregio – oktober 2013 (PDF)

Second opinion ‘Quickscan kostenraming Sintropher’


ARCADIS Nederland BV is gevraagd de kwaliteit van de beschikbare kostenramingen van Sintropher middels een second opinion inzichtelijk te maken. Download hier het verslag: Kostenraming Arcadis – augustus 2011

Sintropher onderzoek


Sintropher

Sintropher: OV-verbinding Nijmegen – Kleve – Weeze.

1. Aanleiding

Op 28 februari 2008 is in de Stadsregioraad het Masterplan Openbaar Vervoer vastgesteld. Het Masterplan Openbaar Vervoer is voortgekomen uit het Regionaal Plan en de Regionale Nota Mobiliteit. Een van de ambities uit het Masterplan Openbaar Vervoer is de reactivering van het spoortraject Nijmegen – Kleve.

De Stadsregio Arnhem Nijmegen en ProRail hebben onderzoek laten uitvoeren naar reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve en doortrekking richting vliegveld Weeze. Ze hebben voor dit onderzoek aansluiting gevonden bij het Europese project Sintropher. Sintropher heeft als doel bij te dragen aan het ontwikkelen van duurzame oplossingen om de bereikbaarheid van semi-landelijke regio’s en gebieden aan de rand van nationale grondgebieden te verbeteren. Zie voor meer informatie www.sintropher.eu.

Op donderdag 17 maart 2011 zijn de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. Zie hiervoor het document onderaan deze pagina.

2. Waarom?

Er is steeds meer behoefte aan een spoorverbinding richting Kleve. Hier zijn verschillende redenen voor te noemen.

Aanleiding
Er wonen steeds meer Nederlanders over de grens in Duitsland. Dat levert een stijgende grensmobiliteit op.  De HAN en de Radboud Universiteit Nijmegen trekken steeds meer Duitse studenten. In Kleve is een nieuwe Hochschule in ontwikkeling die ook intensieve contacten met Nederland onderhoudt.  Vliegveld Weeze groeit hard, waarbij ongeveer de helft van de reizigers uit Nederland komt. De afhankelijkheid van de auto is daarbij erg hoog.
Door deze verbinding zou de stadsregio een nieuwe directe verbinding met het Ruhrgebied krijgen, één van de grootse metropoolgebieden van Europa.

Vroeger was er een directe treinverbinding tussen Nijmegen en Kleve. Die is in 1991 gesloten, omdat er onvoldoende interesse was. Deze dienst werd uitgevoerd met zware treinen die slechts 1 keer per 2 uur reden. Ook zorgden deze treinen voor veel overlast in de gemeente Groesbeek. De techniek heeft niet stilgestaan, en inmiddels rijden er op veel plaatsen lichtere voertuigen die vaker kunnen stoppen. De cijfers laten zien dat regionaal spoor en light railverbindingen sterk groeien.

Studie
In de studie zijn verschillende varianten onderzocht; tram, tramtrein en trein.  De stadsregio onderzocht onder andere de vervoerwaarden en de exploitatie-effecten, ProRail werkte aan technische uitwerkingen.

Conclusies
De conclusie van het onderzoek is dat er voldoende reizigers zijn om 2 x per uur een verbinding te realiseren tussen Nijmegen en Kleve. Een nieuwe verbinding naar Airport Weeze is niet haalbaar. De infrastructurele kosten zijn hoog en het verwachte aantal reizigers te laag. Meer informatie vindt u in de bijlagen rechts op de pagina of het persbericht onderaan deze pagina.

Vervolg
Alle betrokken partijen, behalve de gemeente Groesbeek, zijn enthousiast over heropening van de spoorverbinding Nijmegen-Kleve. De gemeente Nijmegen geeft de voorkeur aan een tramverbinding omdat deze een verlenging van het toekomstige tramnetwerk in Nijmegen kan zijn. Het Verkehrsverbund Rhein-Ruhr en Land Nordrhein-Westfalen verwachten dat doortrekken van de Regional Express beter haalbaar is. Beide alternatieven moeten verder uitgewerkt worden voordat een definitieve keuze gemaakt kan worden. Met name voor de investerings- en de exploitatiekosten. Daarnaast moet ook de bus als volwaardig alternatief worden onderzocht.

3. Besluitvorming

14 mei 2009: Besluit College van Bestuur tot participatie in het EU-project Sintropher. Eind 2009 is een Partnership Agreement gesloten door alle partners die meedoen aan dit zogenaamde Interreg IV-B project.

17 maart 2011: Het college van bestuur van de stadsregio stemt in met de conclusies van het onderzoek reactivering Nijmegen-Kleve-Weeze

4. Projectorganisatie

In het kernteam werkten stadsregio en ProRail samen. Elke organisatie heeft een projectleider. Het team werd ondersteund door externe deskundigen. Er is een bestuurlijke en ambtelijke begeleidingsgroep in het leven geroepen.

5. Planning

De haalbaarheidsonderzoeken zijn in 2009 gestart en maart 2011 afgerond.

6. Betrokken partijen

Aan Sintropher doen 14 organisaties uit 5 landen mee. De lead partners zijn ReBlackboop Urban Regeneration Company en University College London.

Wanneer een nieuwe verbinding wordt onderzocht, raakt dat de belangen van veel organisaties. Er zijn dan ook veel betrokkenen bij dit traject: Stadsregio Arnhem Nijmegen, ProRail,   Provincie Gelderland, land Nordrhein Westfalen, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, vliegveld Weeze, omliggende gemeentes aan beide kanten van de grens (Nijmegen, Groesbeek, Kranenburg, Kleve) en de Vereniging voor Innovatief Euregionaal Vervoer.

7. Financiën

Het totale projectbudget van Sintropher is ruim € 23 miljoen. Het onderzoek van de stadsregio en ProRail heeft een omvang van € 300.000,-. De Europese Unie voorziet in de helft van de kosten.

Download hier het eindrapport: 20110322 – Eindrapport 6 definitief (PDF 37 mb)

Bron: website van Stadsregio Arnhem-Nijmegen.

Haalbaarheidsonderzoek Reactivering: TU Delft


Haalbaarheidsonderzoek voortgang Röhr – AVG

door A Goeman in Publicaties Comments: 0 tags: Nijmegen-Xanten, Röhr

Haalbaarheidsonderzoek Röhr – AGV 1997

door A Goeman in Publicaties Comments: 0 tags: Nijmegen-Xanten, Röhr